***แบบฝึกหัดเตรียมสอบเข้า ป.1***

***แบบฝึกหัดเตรียมสอบเข้า ป.1*** แบบฝึกหัดชุดที่ 1 แบบฝึกหัดชุดที่ 2 แบบฝึกหัดชุดที่ 3 แบบฝึกหัดชุดที่ 4 แบบฝึกหัดชุดที่ 5 แบบฝึกหัดชุดที่ 6 แบบฝึกหัดชุดที่ 7 แบบฝึกหัดชุดที่ 8 แบบฝึกหัดชุดที่ 9 แบบฝ…

***แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) - วิชาภาษาอังกฤษ***

***แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) - วิชาภาษาอังกฤษ*** แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) - วิชาภาษาอังกฤษ - ชุดที่ 1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) - วิชาภาษา…
แสดงความคิดเห็น

***แบบฝึกคณิตคิดในใจ ระดับ 4***

***แบบฝึกคณิตคิดในใจ ระดับ 4*** เรื่องที่ 1 การบวก ชุดที่ 1 การบวกทศนิยมหนึ่งตำแหน่งกับทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง ชุดที่ 2 การบวกทศนิยมสองตำแหน่งกับทศนิยมสองตำแหน่ง ชุดที่ 3 การบวกทศนิยมสามตำแหน่งกับทศนิยมสา…

***แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลขสู่การแก้โจทย์ปัญาทางคณิตศาสตร์ ป.4***

***แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลขสู่การแก้โจทย์ปัญาทางคณิตศาสตร์ ป.4*** เรื่องที่ 1 การบวก (โจทย์ปัญหาการบวก) ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 ชุดที่ 5 ชุดที่ 6 เรื่องที่ 2 การลบ (โจทย์ปั…

***ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาภาษาไทย (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) ป.1 (ชุดที่ 1)***

***ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาภาษาไทย (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) ป.1 (ชุดที่ 1)*** ภาษาพาที หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ใบโบก ใบบัว หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ภูผา หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เพื่อนกัน หน่วยการเรียนรู้ที…
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาพระพุทธศาสนา ป.5)***

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาพระพุทธศาสนา ป.5)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความสำคัญของพระพุทธศาสนา หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พุทธประวัติและชาดก หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หลักธรรมนำชีวิต หน่วยการเรียนร…
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.4***

***ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.4*** Module 1 Hello, my friends. Module 2 His name's Mark. Module 3 Where's the classroom? Module 4 I come from Germany. Module 5 Means of Transport (I) Module 6 Means o…

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.2 (ชุดที่ 2)***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.2 (ชุดที่ 2)*** สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น สาระที่ 4 ประวัติศ…

***แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ อนุบาล ***

***แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ อนุบาล *** แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ อนุบาล - ชุดที่ 1 แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ - ชุดที่ 2 แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ - ชุดที่ 3 แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ - ชุดที่ 4 แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ - ชุดที่ 5

***ข้อสอบ ภูมิศาสตร์ ม.2***

***ข้อสอบ ภูมิศาสตร์ ม.2*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ภูมิศาสตร์ทวีปเอเชีย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ภูมิศาสตร์ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย
Subscribe Our Newsletter