***ข้อสอบ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ม.2***

>>> ข้อสอบ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ม.2 <<<
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ม.6***

***ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ม.6*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความสำคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ และชาดก หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา หน่วยกา…
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาพระพุทธศาสนา ป.6 (ชุดที่ 1)***

>> แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาพระพุทธศาสนา ป.6 (ชุดที่ 1) <<
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบวิชาสังคมศึกษาฯ ป.1***

>> ข้อสอบวิชาสังคมศึกษาฯ ป.1 <<

***ข้อสอบ พลศึกษา ม.6***

***ข้อสอบ พลศึกษา ม.6*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกาย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 กิจกรรมเข้าจังหวะ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กีฬา
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบ สุขศึกษา และพลศึกษา ป.4***

>> ข้อสอบ สุขศึกษา และพลศึกษา ป.4 <<

***ข้อสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ม.1***

***ข้อสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ม.1*** หลักภาษา และการใช้ภาษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เสียงและอักษรไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชนิดของคำ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การสร้างคำตามหลักเกณฑ์ของภาษา ห…
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบ สุขศึกษา ม.5***

>>> ข้อสอบ สุขศึกษา ม.5 <<<
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบสุขศึกษา ม.3***

>>> ข้อสอบสุขศึกษา ม.3 <<<
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบ สุขศึกษา ม.6***

>>> ข้อสอบ สุขศึกษา ม.6 <<<
แสดงความคิดเห็น
Subscribe Our Newsletter