-->
กำลังแสดงโพสต์ที่ตรงกับการค้นหา ***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาสังคมศึกษา ป.1 (ชุดที่ 1)***

ป.3

ป.3 ***รวมแบบฝึกหัด - ใบงาน และ แบบทดสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3*** วิชาคณิตศาสตร์ ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3(ปลายภาค) - วิชาคณิตศาสตร์ ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 - วิชาคณิตศาสตร์ แบบทดสอบก่อนเรียน - ห…
แสดงความคิดเห็น

ป.4

ป.4 ***รวมแบบฝึกหัด - ใบงาน และ แบบทดสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4*** วิชาคณิตศาสตร์ ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4(ปลายภาค) - วิชาคณิตศาสตร์ ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 - วิชาคณิตศาสตร์ แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาคณิ…
แสดงความคิดเห็น

ป.1

ป.1 ***รวมแบบฝึกหัด - ใบงาน และ แบบทดสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1*** วิชาคณิตศาสตร์ ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 - วิชาคณิตศาสตร์ ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1(ปลายภาค) - วิชาคณิตศาสตร์ แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (…
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาสังคมศึกษา ป.1 (ชุดที่ 1)***

***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาสังคมศึกษา ป.1 (ชุดที่ 1)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พระพุทธ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พระธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พระสงฆ์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การปฏิบัติตนดี หน่ว…

ป.2

ป.2 ***รวมแบบฝึกหัด - ใบงาน และ แบบทดสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2*** วิชาคณิตศาสตร์ ข้อสอบมาตรฐานชั้่น ป.2(ปลายภาค) - วิชาคณิตศาสตร์ ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาคณิตศาสตร์ แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน …
แสดงความคิดเห็น

ป.6

ป.6 ***รวมแบบฝึกหัด - ใบงาน และ แบบทดสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6*** วิชาคณิตศาสตร์ ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.6(ปลายภาค) - วิชาคณิตศาสตร์ ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.6 - วิชาคณิตศาสตร์ แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน…
แสดงความคิดเห็น
Subscribe Our Newsletter