กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ข้อสอบ ม.3

***แบบทดสอบอิงมาตรฐานเน้นการคิด ม.3***

***แบบทดสอบอิงมาตรฐานเน้นการคิด ม.3*** แบบทดสอบอิงมาตรฐานเน้นการคิด -  วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3 แบบทดสอบอิงมาตรฐานเน้นการคิด -  วิชาคณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม1  แบบทดสอบอิงมาตรฐานเน้นการคิด -  วิชาคณ…

***ข้อสอบประวัติศาสตร์ ม.3***

***ข้อสอบประวัติศาสตร์ ม.3*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การแบ่งยุคสมัยและวิธีการทางประวัติศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พัฒนาการของมนุษย์ชาติในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ประวัติความเป็นมาแ…
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบเศรษฐศาสตร์ ม.3***

***ข้อสอบเศรษฐศาสตร์ ม.3*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ระบบเศรษฐกิจและกลไกราคา หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ระบบสหกรณ์กับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เศรษฐกิจระหว่างประเทศ กับการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ

***ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.3***

***ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.3*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พันธุกรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ระบบนิเวศ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แรง การเคลื่อนที่ และพลังงาน หน่วยกา…

***ข้อสอบ ภูมิศาสตร์ ม.3***

***ข้อสอบ ภูมิศาสตร์ ม.3*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ระบบสารสนะทศภูมิศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทวีปยุโรป หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ทวีปอเมริกาเหนือ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ทวีปอเมริกาใต้ หน่วยการเรียนรู้ที…
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ม.3***

***ข้อสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ม.3*** หลักภาษา และการใช้ภาษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กลุ่มคำและประโยค หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 คำภาษาต่างประเท…
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ม.3***

***ข้อสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ม.3*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วิธีการทางประวัติศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 บทบาทของไทยในสังคมโล…
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบ อาเซียนศึกษา ม.3***

>> ข้อสอบ อาเซียนศึกษา ม.3 <<
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบ สังคมศึกษา ฯ ม.3***

>> ข้อสอบ สังคมศึกษา ฯ ม.3 <<

***ข้อสอบประวัติศาสตร์ ม.3***

>> ข้อสอบประวัติศาสตร์ ม.3 <<
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3***

>>> ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3 <<<
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบสุขศึกษา ม.3***

>>> ข้อสอบสุขศึกษา ม.3 <<<
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบพระพุทธศาสนา ม.3***

>>> ข้อสอบพระพุทธศาสนา ม.3 <<<
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบ พลศึกษา ม.3***

>>> ข้อสอบ พลศึกษา ม.3 <<<
แสดงความคิดเห็น

ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การอาชีพ

ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การอาชีพ Download PDF file
แสดงความคิดเห็น

ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี

ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี Download PDF File
แสดงความคิดเห็น

ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Download PDF File
แสดงความคิดเห็น

ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว

ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว Download PDF File
แสดงความคิดเห็น

ข้อสอบ พลศึกษา ม.3 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 นันทนาการและเกมการเล่น

ข้อสอบ พลศึกษา ม.3 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 นันทนาการและเกมการเล่น Download PDF File
แสดงความคิดเห็น

ข้อสอบ พลศึกษา ม.3 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 กีฬาบากเกตบอล

ข้อสอบ พลศึกษา ม.3 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 กีฬาบากเกตบอล Download PDF File
แสดงความคิดเห็น
Subscribe Our Newsletter