กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ข้อสอบ ม.2

***ข้อสอบ ภูมิศาสตร์ ม.2***

***ข้อสอบ ภูมิศาสตร์ ม.2*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ภูมิศาสตร์ทวีปเอเชีย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ภูมิศาสตร์ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย

***ข้อสอบพระพุทธศาสนา ม.2***

>>> ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ม.2 <<<
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ม.2***

***ข้อสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ม.2*** หลักภาษา และการใช้ภาษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พยางค์ คำ และการสร้างคำ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ประโยคและการสื่อสาร หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 คำราชาศัพท์ แล…

***ข้อสอบหน้าที่พลเมือง ม.2***

***ข้อสอบหน้าที่พลเมือง ม.2*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พลเมืองดีและสิทธิมนุษยชน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 กฎหมายใกล้ตัว หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเมืองการปกครอง หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วิถีไทย

***ข้อสอบประวัติศาสตร์ ม.2***

***ข้อสอบประวัติศาสตร์ ม.2*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การแบ่งยุคสมัยและวิธีการทางประวัติศาสตร์เอเชีย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พัฒนาการของมนุษย์ชาติในทวีปเอเชีย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พัฒนาการทางประวัติศาสต…

***ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.2***

***ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.2*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ระบบร่างกายมนุษย์และสัตว์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อาหารและสารเสพติด หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สารและการเปลี่ยนแปลง (ตอนที่ 1) หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สารและก…
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบอิงมาตรฐานเน้นการคิด ม.2***

***แบบทดสอบอิงมาตรฐานเน้นการคิด ม.2*** แบบทดสอบอิงมาตรฐานเน้นการคิด  -  วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.2 แบบทดสอบอิงมาตรฐานเน้นการคิด  -  วิชาคณิตศาสตร์ ม.2 แบบทดสอบอิงมาตรฐานเน้นการคิด  -  วิชาภาษาไท…
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบสุขศึกษา ม.2**

>>> ข้อสอบสุขศึกษา ม.2 <<<
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ม.2***

***ข้อสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ม.2*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา และการเมืองการปกครองสมัยอยุธยา หน่วยการเรียนรู้ที…
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบสังคมศึกษา ฯ ม.2***

>> ข้อสอบสังคมศึกษา ฯ ม.2 <<

***ข้อสอบประวัติศาสตร์ ม.2***

>> ข้อสอบประวัติศาสตร์ ม.2 <<
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบ อาเซียนศึกษา ม.2***

>> ข้อสอบ อาเซียนศึกษา ม.2 <<
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบ เศรษฐศาสตร์ ม.2***

***ข้อสอบ เศรษฐศาสตร์ ม.2*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเงิน และการคลัง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 กฎหมายกับการคุ้มครองผู้บริโภค หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เศรษฐกิจพอเพียง กับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ม.2***

>>> ข้อสอบ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ม.2 <<<
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบ พลศึกษา ม.2***

>>> ข้อสอบ พลศึกษา ม.2 <<<
แสดงความคิดเห็น

***รวมโจทย์ข้อสอบ - วิชา สังคมศึกษา ม.2***

>>> รวมโจทย์ข้อสอบ - วิชา สังคมศึกษา ม.2 <<<
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบ ม.2 - วิชาวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 1)***

***ข้อสอบ ม.2 - วิชาวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 1)*** บทที่ 1 การจำแนกสาร บทที่ 2 ปฏิกิริยาเคมี บทที่ 3 ทรัพยากรธรณี บทที่ 4 โลกของเรา บทที่ 5 แรงในชีวิตประจำวัน บทที่ 6 อาหารกับการดำรงชีวิต บทที่ 7 ระบบต่าง…
แสดงความคิดเห็น

ข้อสอบ ม.2 - วิชาวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 1) - บทที่ 8 แสง

ข้อสอบ ม.2 - วิชาวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 1) - บทที่ 8 แสง Download PDF File
แสดงความคิดเห็น

ข้อสอบ ม.2 - วิชาวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 1) - บทที่ 7 ระบบต่าง ๆ ในร่างกายของมนุษย์

ข้อสอบ ม.2 - วิชาวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 1) - บทที่ 7 ระบบต่าง ๆ ในร่างกายของมนุษย์ Download PDF File
แสดงความคิดเห็น

ข้อสอบ ม.2 - วิชาวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 1) - บทที่ 6 อาหารกับการดำรงชีวิต

ข้อสอบ ม.2 - วิชาวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 1) - บทที่ 6 อาหารกับการดำรงชีวิต Download PDF File
แสดงความคิดเห็น
Subscribe Our Newsletter