กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ข้อสอบ ม.1

***ข้อสอบประวัติศาสตร์ ม.1***

***ข้อสอบประวัติศาสตร์ ม.1*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ยุคสมัยและวิธีการทางประวัติศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  พัฒนาการของชนชาติไทยจากอดีตสู่ปัจจุบัน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการข…

**ข้อสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ม.1***

**ข้อสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ม.1*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เวลา ศักราช และวิธีการทางประวัติศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 รัฐโ…
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.1***

***ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.1*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เซลล์ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 กระบวนการในการดำรงชีวิตของพืช (ตอนที่ 1) หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กระบวนการในการดำรงขีวิตของพืช …

***รวมโจทย์ข้อสอบ - วิชาวิทยาศาสตร์ ม.1***

>>> รวมโจทย์ข้อสอบ - วิชาวิทยาศาสตร์ ม.1 <<<
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบภูมิศาสตร์ ม.1***

***ข้อสอบภูมิศาสตร์ ม.1*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์เบื้องต้น หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ภูมิศาสตร์ประเทสไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ภุมิสาสตร์ภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

***ข้อสอบเศรษฐศาสตร์ ม.1***

***ข้อสอบเศรษฐศาสตร์ ม.1*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เศรษบศาสตร์เบื้องต้น หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การผลิตและการบริโภค หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การแลกเปลี่ยน การออม และการลงทุน

***แบบทดสอบอิงมาตรฐานเน้นการคิด ม.1***

***แบบทดสอบอิงมาตรฐานเน้นการคิด ม.1*** แบบทดสอบอิงมาตรฐานเน้นการคิด - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1 แบบทดสอบอิงมาตรฐานเน้นการคิด -  วิชาคณิตศาสตร์  ม.1 แบบทดสอบอิงมาตรฐานเน้นการคิด -  วิชาภาษาไทย  …
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบ หน้าที่พลเมือง ม.1***

***ข้อสอบ หน้าที่พลเมือง ม.1*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย หน่วยการเรียนรู่ที่ 2 กฎหมายใกล้ตัว หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วิถีไทย
แสดงความคิดเห็น
Subscribe Our Newsletter