กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ข้อสอบ ม.1

***ข้อสอบประวัติศาสตร์ ม.1***

***ข้อสอบประวัติศาสตร์ ม.1*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ยุคสมัยและวิธีการทางประวัติศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  พัฒนาการของชนชาติไทยจากอดีตสู่ปัจจุบัน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการข…

**ข้อสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ม.1***

**ข้อสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ม.1*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เวลา ศักราช และวิธีการทางประวัติศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 รัฐโ…
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.1***

***ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.1*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เซลล์ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 กระบวนการในการดำรงชีวิตของพืช (ตอนที่ 1) หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กระบวนการในการดำรงขีวิตของพืช …

***รวมโจทย์ข้อสอบ - วิชาวิทยาศาสตร์ ม.1***

>>> รวมโจทย์ข้อสอบ - วิชาวิทยาศาสตร์ ม.1 <<<
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบภูมิศาสตร์ ม.1***

***ข้อสอบภูมิศาสตร์ ม.1*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์เบื้องต้น หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ภูมิศาสตร์ประเทสไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ภุมิสาสตร์ภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

***ข้อสอบเศรษฐศาสตร์ ม.1***

***ข้อสอบเศรษฐศาสตร์ ม.1*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เศรษบศาสตร์เบื้องต้น หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การผลิตและการบริโภค หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การแลกเปลี่ยน การออม และการลงทุน

***แบบทดสอบอิงมาตรฐานเน้นการคิด ม.1***

***แบบทดสอบอิงมาตรฐานเน้นการคิด ม.1*** แบบทดสอบอิงมาตรฐานเน้นการคิด - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1 แบบทดสอบอิงมาตรฐานเน้นการคิด -  วิชาคณิตศาสตร์  ม.1 แบบทดสอบอิงมาตรฐานเน้นการคิด -  วิชาภาษาไทย  …
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบ หน้าที่พลเมือง ม.1***

***ข้อสอบ หน้าที่พลเมือง ม.1*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย หน่วยการเรียนรู่ที่ 2 กฎหมายใกล้ตัว หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วิถีไทย
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบสุขศึกษา ม.1***

>>> ข้อสอบสุขศึกษา ม.1 <<<
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบประวัติศาสตร์ ม.1***

>> ข้อสอบประวัติศาสตร์ ม.1 <<
แสดงความคิดเห็น

***รวมโจทย์ข้อสอบ - วิชาสังคมศึกษา ม.1***

>>> รวมโจทย์ข้อสอบ - วิชาสังคมศึกษา ม.1 <<<
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบ สังคมศึกษาฯ ม.1***

>> ข้อสอบ สังคมศึกษาฯ ม.1 <<

***ข้อสอบพระพุทธศาสนา ม.1***

>>> ข้อสอบพระพุทธศาสนา ม.1 <<<
แสดงความคิดเห็น

***รวมโจทย์ข้อสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา ม.1***

>>> รวมโจทย์ข้อสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา ม.1 <<<
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ม.1***

***ข้อสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ม.1*** หลักภาษา และการใช้ภาษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เสียงและอักษรไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชนิดของคำ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การสร้างคำตามหลักเกณฑ์ของภาษา ห…
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบ อาเซียนศึกษา ม.1***

>> ข้อสอบ อาเซียนศึกษา ม.1 <<
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1***

>>> ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1 <<<
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบ พลศึกษา ม.1***

>>> ข้อสอบ พลศึกษา ม.1 <<<
แสดงความคิดเห็น

รวมโจทย์ข้อสอบ - วิชาวิทยาศาสตร์ ม.1 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การดำรงชีวิตของพืช

รวมโจทย์ข้อสอบ - วิชาวิทยาศาสตร์ ม.1 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การดำรงชีวิตของพืช Download PDF File
แสดงความคิดเห็น

รวมโจทย์ข้อสอบ - วิชาวิทยาศาสตร์ ม.1 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การเคลื่อนที่

รวมโจทย์ข้อสอบ - วิชาวิทยาศาสตร์ ม.1 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การเคลื่อนที่ Download PDF File
แสดงความคิดเห็น
Subscribe Our Newsletter