กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.3

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3(ปลายภาค) - วิชาพระพุทธศาสนา***

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3(ปลายภาค) - วิชาพระพุทธศาสนา*** ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 พระพุทธศาสนา ( ปลายภาค) - ชุดที่ 1 ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 พระพุทธศาสนา  ( ปลายภาค ) - ชุดที่ 2 ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 พระพุ…
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.3***

***ข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.3*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา เรื่องที่ 1 พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานสำคัญของวัฒนธรรมไทย เรื่องที่ 2 พุทธประวัติ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักธรรมค้ำจุ…

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาพระพุทธศาสนา ป.3 (ชุดที่ 1)***

>>> แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาพระพุทธศาสนา ป.3 (ชุดที่ 1) <<<
แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาพระพุทธศาสนา ป.3 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 4 ชาวพุทธที่ดี การปฏิบัติตนดี

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาพระพุทธศาสนา ป.3 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 4 ชาวพุทธที่ดี การปฏิบัติตนดี Download PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาพระพุทธศาสนา ป.3 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 3 พระสงฆ์ แบบอย่างที่ดี

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาพระพุทธศาสนา ป.3 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 3 พระสงฆ์ แบบอย่างที่ดี Download PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาพระพุทธศาสนา ป.3 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 2 พระธรรม เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาพระพุทธศาสนา ป.3 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 2 พระธรรม เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ Download PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาพระพุทธศาสนา ป.3 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 1 พระพุทธศาสนาของเรา

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาพระพุทธศาสนา ป.3 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 1 พระพุทธศาสนาของเรา Download PDF File
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.3 (วิชาพระพุทธศาสนา)***

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.3 (วิชาพระพุทธศาสนา)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความสำคัญของพระพุทธศาสนา และความสำคัญของศาสนาต่าง ๆ  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พุทธประวัติ และสาวก หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ห…
แสดงความคิดเห็น
Subscribe Our Newsletter