กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.2

***ข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.2***

***ข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.2*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา เรื่องที่ 1 พุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย เรื่องที่ 2 พุทธประวัติ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักธรรมค้ำจุนโลก เรื่…

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาพระพุทธศาสนา ป.2 (ชุดที่ 1)***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาพระพุทธศาสนา ป.2 (ชุดที่ 1)*** หน่วยที่ 1 ศาสนาในประเทศไทย หน่วยที่ 2 หลักธรรมเบื้องต้นของพระพุทธศาสนา หน่วยที่ 3 คนดี และการทำความดี หน่วยที่ 4 การบริหารจิต และเจริญปัญญ…
แสดงความคิดเห็น

***ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาพระพุทธศาสนา ป.2 (ชุดที่ 1)***

***ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาพระพุทธศาสนา ป.2 (ชุดที่ 1)*** บทที่ 1 ความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของการนับถือศาสนา บทที่ 2 พุทธประวัติ บทที่ 3 ขาดก บทที่ 4 พุทธสาวก บทที่ 5 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา บทท…

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.2 (วิชาพระพุทธศาสนา)***

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.2 (วิชาพระพุทธศาสนา)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนาในประเทศไทย และความสำคัญของพระพุทธศาสนา หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พุทธประวัติ และชาดก หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หลักธรรมน…
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2(ปลายภาค) - วิชาพระพุทธศาสนา***

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2(ปลายภาค) - วิชาพระพุทธศาสนา*** ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 พระพุทธศาสนา (ปลายภาค) ชุดที่ 1 ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 พระพุทธศาสนา (ปลายภาค) ชุดที่ 2 ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 พระพุทธศาสนา …
แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.2 (วิชาพระพุทธศาสนา) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การบริหารจิต และเจริญปัญญา

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.2 (วิชาพระพุทธศาสนา) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การบริหารจิต และเจริญปัญญา Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.2 (วิชาพระพุทธศาสนา) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ศาสนพิธี

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.2 (วิชาพระพุทธศาสนา) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ศาสนพิธี Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.2 (วิชาพระพุทธศาสนา) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พุทธประวัติ และชาดก

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.2 (วิชาพระพุทธศาสนา) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พุทธประวัติ และชาดก Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.2 (วิชาพระพุทธศาสนา) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หลักธรรมนำชีวิต

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.2 (วิชาพระพุทธศาสนา) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หลักธรรมนำชีวิต Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.2 (วิชาพระพุทธศาสนา) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ชาวพุทธที่ดี

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.2 (วิชาพระพุทธศาสนา) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ชาวพุทธที่ดี Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.2 (วิชาพระพุทธศาสนา) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 มารยาทชาวพุทธ

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.2 (วิชาพระพุทธศาสนา) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 มารยาทชาวพุทธ Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.2 (วิชาพระพุทธศาสนา) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติ และความสำคัญของพระพุทธศาสนา

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.2 (วิชาพระพุทธศาสนา) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติ และความสำคัญของพระพุทธศาสนา Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

buddha-p2-test-11

Download เป็น PDF File

buddha-p2-test-9

Download เป็น PDF File

buddha-p2-test-10

Download เป็น PDF File

buddha-p2-test-8

Download เป็น PDF File

buddha-p2-test-7

Download เป็น PDF File

buddha-p2-test-6

Download เป็น PDF File

buddha-p2-test-4

Download เป็น PDF File

buddha-p2-test-5

Download เป็น PDF File
Subscribe Our Newsletter