กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ข้อสอบ ป.6

***รวมโจทย์แนวข้อสอบปลายภาค - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6***

>>> รวมโจทย์แนวข้อสอบปลายภาค - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 <<<
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบสังคมศึกษา ป.6***

***ข้อสอบสังคมศึกษา ป.6*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา เรื่องที่ 1 ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจำชาติ เรื่องที่ 2 พุทธประวัติ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักธรรมค้ำจ…

***ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ป.6***

***ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ป.6*** วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาคณิตศาสตร์ วิชาดนตรี - นาฏศิลป์ วิชาทัศนศิลป์ วิชาประวัติศาสตร์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อการ วิชาพระพุทธศาสนา วิชาภาษาไทย (ภาษาพาท…
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบคิดวิเคราะห์ อจท. ป.6***

***ข้อสอบคิดวิเคราะห์ อจท. ป.6*** วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาคณิตศาสตร์ วิชาดนตรี - นาฏศิลป์ วิชาทัศนศิลป์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อการ วิชาประวัติศาสตร์ วิชาพระพุทธศาสนา วิชาภาษาไทย (ภาษ…
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ป.6 (หลักภาษาและการใช้ภาษา)***

***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ป.6 (หลักภาษาและการใช้ภาษา)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 หน่วยการเรี…
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.6***

***ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.6*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การศึกษาประวัติศาสตร์ เรื่องที่ 1 วิธีการทางประวัติศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ภูมิภาคของเรา เรื่องที่ 2 เพื่อนบ้านของไทย เรื่องที่ 3 อาเซียน หน่ว…
แสดงความคิดเห็น

**ข้อสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ป.6***

**ข้อสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ป.6*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วิธีการและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 บุคคลสำคัญส…
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6***

***ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร่างกายของเรา เรื่องที่ 1 เราเจริญเติบโต เรื่องที่ 2 ระบบอวัยวะในร่างกาย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เรื่องที่ 3 ชีวิตสัมพันธ์ เร…
แสดงความคิดเห็น
Subscribe Our Newsletter