กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ข้อสอบ ป.5

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาพระพุทธศาสนา ป.5)***

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาพระพุทธศาสนา ป.5)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความสำคัญของพระพุทธศาสนา หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พุทธประวัติและชาดก หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หลักธรรมนำชีวิต หน่วยการเรียนร…
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ป.5***

***ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ป.5*** วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาคณิตศาสตร์ วิชาดนตรี - นาฏศิลป์ วิชาทัศนศิลป์ วิชาประวัติศาสตร์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อการ วิชาพระพุทธศาสนา วิชาภาษาไทย (ภาษาพาท…

***ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.5***

***ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.5*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 มุมและเส้นขนาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สถติติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เศษส่วน หน่วยการเรียนรู้ที่ …
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบสังคมศึกษาฯ ป.5***

***ข้อสอบสังคมศึกษาฯ ป.5*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา เรื่องที่ 1 ความสำคัญของพระพุทธศาสนา เรื่องที่ 2 พุทธประวัติ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักธรรมค้ำจุนโลก เรื่องที่ 3 ด…
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.5***

***ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.5*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิต เรื่องที่ 1 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เรื่องที่ 2 ศึกษาชีวิตพืช เรื่องที่ 3 เรียนรู้ชีวิตสัตว์ เรื่องที่ 4 ความหลากหลายของพืช…

***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ป.5 (หลักภาษาและการใช้ภาษา)***

***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ป.5 (หลักภาษาและการใช้ภาษา)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 หน่วยการเรี…

***ข้อสอบคิดวิเคราะห์ อจท. ป.5***

***ข้อสอบคิดวิเคราะห์ อจท. ป.5*** วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาคณิตศาสตร์ วิชาศิลปะ วิชาภาษาไทย  วิชาภาษาอังกฤษ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา 👉 ข้อสอบคิ…

***ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.5***

***ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.5*** Module 1 My best friend Module 2 The Telephones Module 3 The beach Module 4 People around us Module 5 Pussy is stronger Than Sam. Module 6 Let's make a ham sandwich. Mo…
แสดงความคิดเห็น
Subscribe Our Newsletter