กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ข้อสอบ ป.4

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาพระพุทธศาสนา ป.4 (ชุดที่ 1)***

>>> แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาพระพุทธศาสนา ป.4 (ชุดที่ 1) <<<
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.4***

***ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.4*** Module 1 Hello, my friends. Module 2 His name's Mark. Module 3 Where's the classroom? Module 4 I come from Germany. Module 5 Means of Transport (I) Module 6 Means o…

***ข้อสอบคิดวิเคราะห์ อจท. ป.4***

***ข้อสอบคิดวิเคราะห์ อจท. ป.4*** วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาคณิตศาสตร์ วิชาศิลปะ วิชาภาษาไทย  วิชาภาษาอังกฤษ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา 👉 ข้อสอบคิ…

***ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ป.4 ***

***ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ป.4 *** วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาคณิตศาสตร์ วิชาดนตรี - นาฏศิลป์ วิชาทัศนศิลป์ วิชาประวัติศาสตร์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อการ วิชาพระพุทธศาสนา วิชาภาษาไทย (ภาษาพา…
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.4***

***ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.4*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับที่มากกว่า 100,000 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การบวกและการลบ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรขาคณิต หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การคูณ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การห…
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.4***

***ข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.4*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา เรื่องที่ 1 ความสำคัญของพระพุทธศาสนา เรื่องที่ 2 พุทธประวัติ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักธรรมค้ำจุนโลก เรื่องที่ 3 …
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.4***

***ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.4*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วิธีการและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ เรื่องที่ 1 วิธีการและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เรื่องที่ 2 ช่วงเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ …

***ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.4***

***ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.4*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พืชรอบตัวเรา เรื่องที่ 1 โครงสร้างของพืช เรื่องที่ 2 การเจริญเติบโตของพืช เรื่องที่ 3 การสร้างอาหารของพืช เรื่องที่ 4 การตอบสนองของพืช หน่วยการเรียนร…
1 ความคิดเห็น
Subscribe Our Newsletter