กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ข้อสอบ ป.4

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาพระพุทธศาสนา ป.4 (ชุดที่ 1)***

>>> แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาพระพุทธศาสนา ป.4 (ชุดที่ 1) <<<
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.4***

***ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.4*** Module 1 Hello, my friends. Module 2 His name's Mark. Module 3 Where's the classroom? Module 4 I come from Germany. Module 5 Means of Transport (I) Module 6 Means o…

***ข้อสอบคิดวิเคราะห์ อจท. ป.4***

***ข้อสอบคิดวิเคราะห์ อจท. ป.4*** วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาคณิตศาสตร์ วิชาศิลปะ วิชาภาษาไทย  วิชาภาษาอังกฤษ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา 👉 ข้อสอบคิ…

***ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ป.4 ***

***ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ป.4 *** วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาคณิตศาสตร์ วิชาดนตรี - นาฏศิลป์ วิชาทัศนศิลป์ วิชาประวัติศาสตร์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อการ วิชาพระพุทธศาสนา วิชาภาษาไทย (ภาษาพา…
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.4***

***ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.4*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับที่มากกว่า 100,000 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การบวกและการลบ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรขาคณิต หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การคูณ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การห…
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.4***

***ข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.4*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา เรื่องที่ 1 ความสำคัญของพระพุทธศาสนา เรื่องที่ 2 พุทธประวัติ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักธรรมค้ำจุนโลก เรื่องที่ 3 …
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.4***

***ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.4*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วิธีการและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ เรื่องที่ 1 วิธีการและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เรื่องที่ 2 ช่วงเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ …

***ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.4***

***ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.4*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พืชรอบตัวเรา เรื่องที่ 1 โครงสร้างของพืช เรื่องที่ 2 การเจริญเติบโตของพืช เรื่องที่ 3 การสร้างอาหารของพืช เรื่องที่ 4 การตอบสนองของพืช หน่วยการเรียนร…
1 ความคิดเห็น

***ข้อสอบสุขศึกษา ป.4***

***ข้อสอบสุขศึกษา ป.4*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตัวเรา เรื่องที่ 1 พัฒนาการของเรา เรื่องที่ 2 กล้ามเนื้อและกระดูก หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตและครอบครัว เรื่องที่ 1 คนดีที่ทุกคนรัก เรื่องที่ 2 พฤติกรร…
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ป.4 (หลักภาษาและการใช้ภาษา)***

***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ป.4 (หลักภาษาและการใช้ภาษา)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 หน่วยการเรี…
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ป.4***

***ข้อสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ป.4*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ช่วงเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การตั้งถิ่นฐานใ…
แสดงความคิดเห็น

***แนวข้อสอบ - วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา ป.4***

>> แนวข้อสอบ - วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา ป.4 <<
แสดงความคิดเห็น

***รวมโจทย์ข้อสอบ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4***

>>> รวมโจทย์ข้อสอบ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 <<<
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบ สุขศึกษา และพลศึกษา ป.4***

>> ข้อสอบ สุขศึกษา และพลศึกษา ป.4 <<

***ข้อสอบสังคมศึกษา ป.4***

>> ข้อสอบสังคมศึกษา ป.4 <<

***ข้อสอบ อาเซียนศึกษา ป.4***

>> ข้อสอบ อาเซียนศึกษา ป.4 <<
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.4 (ชุดที่ 2)***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.4 (ชุดที่ 2)*** บทที่ 1 การปกครองระบอบประชาธิปไตย บทที่ 2 พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย สมาชิกที่ดีของชุมชน บทที่ 3 วัฒนธรรมท้องถิ่น วัฒนธรรมไทยในภูมิภาคต่าง ๆ…
แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.4 (ชุดที่ 2) - บทที่ 10 สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัด สภาพแวดล้อมรอบตัวเรา

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.4 (ชุดที่ 2) - บทที่ 10 สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัด สภาพแวดล้อมรอบตัวเรา Download PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.4 (ชุดที่ 2) - บทที่ 9 จังหวัดของเรา

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.4 (ชุดที่ 2) - บทที่ 9 จังหวัดของเรา Download PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.4 (ชุดที่ 2) - บทที่ 8 แผนที่และภาพถ่าย

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.4 (ชุดที่ 2) - บทที่ 8 แผนที่และภาพถ่าย Download PDF File
แสดงความคิดเห็น
Subscribe Our Newsletter