กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ข้อสอบ ป.3

***ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ป.3 ***

***ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ป.3 *** วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาคณิตศาสตร์ วิชาดนตรี - นาฏศิลป์ วิชาทัศนศิลป์ วิชาประวัติศาสตร์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อการ วิชาพระพุทธศาสนา วิชาภาษาไทย (ภาษาพา…

***ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.3***

***ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.3*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนไม่เกิน 100,000 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100,000 หน่วยการเร…
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.3***

***ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.3*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เวลาและเหตุการณ์ เรื่องที่ 1 เหตุการณ์สำคัญในโรงเรียน และชุมชน เรื่องที่ 2 การใช้ศักราชในชีวิตประจำวัน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การตั้งถิ่นฐาน และการด…

***ข้อสอบคิดวิเคราะห์ อจท. ป.3***

***ข้อสอบคิดวิเคราะห์ อจท. ป.3*** วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาคณิตศาสตร์ วิชาดนตรี - นาฏศิลป์ วิชาทัศนศิลป์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อการ วิชาประวัติศาสตร์ วิชาพระพุทธศาสนา วิชาภาษาไทย (ภาษ…

***ข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.3***

***ข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.3*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา เรื่องที่ 1 พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานสำคัญของวัฒนธรรมไทย เรื่องที่ 2 พุทธประวัติ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักธรรมค้ำจุ…

***ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.3***

***ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.3*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตสัมพันธ์ เรื่องที่ 1 การถ่ายทอดลักษณะของสิ่งมีชีวิต เรื่องที่ 2 ชีวิตที่รอดมาได้ เรื่องที่ 3 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทรัพยากรข…

***ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.3***

***ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.3*** Module 1 Hello again! Module 2 My new English teacher Module 3 Who's She? Module 4 My grandmother Module 5 Are you a student? Module 6 That's her car. Module 7 This…
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ป.3 (หลักภาษาและการใช้ภาษา)***

***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ป.3 (หลักภาษาและการใช้ภาษา)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 หน่วยการเรี…
แสดงความคิดเห็น
Subscribe Our Newsletter