กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ข้อสอบ ป.2

***ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ป.2 ***

***ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ป.2 *** วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาเทคโนโลยี และสารสนเทศ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาดนตรี - นาฏศิลป์ วิชาทัศนศิลป์ วิชาประวัติศาสตร์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อการ วิชาพระพุท…

***ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.2***

***ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.2*** Test 1 The Alphabet Test 2 How are you? Test 3 Goodbye. Test 4 What's your name? Test 5 It's Tom's cat. Test 6 This/That Test 7 What's this/that? Test 8 Is …
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.2***

***ข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.2*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา เรื่องที่ 1 พุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย เรื่องที่ 2 พุทธประวัติ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักธรรมค้ำจุนโลก เรื่…

***ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.2***

***ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.2*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เวลาและเหตุการณ์ เรื่องที่ 1 คำบอกช่วงเวลาและปฏิทิน เรื่องที่ 2 เรื่องราวของตนเองและครอบครัว หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วิถีชีวิตของคนในชุมชน เรื่องที่ …

***ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.2***

***ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.2*** หน่วยที่ 1 จำนวนไม่เกิน 1,000 หน่วยที่ 2 การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 หน่วยที่ 3 การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1,000 หน่วยที่ 4 แบบรูและความสัมพันธ์ หน่วยที่ 5 การวัด…

***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 2)***

***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 2)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตพืช หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตสัตว์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ดินบ้านเรา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ชีวิตของเรา…

***ข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2***

***ข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 งานบ้าน เรื่องที่ 1 เรียนรู้งานบ้าน เรื่องที่ 2 ชุดสวยสะอาดตา เรื่องที่ 3 แม่ครัวตัวน้อย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 งานเกษตร เรื่องที่ 1 พื้นฐ…
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ป.2 (หลักภาษาและการใช้ภาษา)***

***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ป.2 (หลักภาษาและการใช้ภาษา)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 หน่วยการเรี…
แสดงความคิดเห็น
Subscribe Our Newsletter