กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป.3

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 (ชุดที่ 2)***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 (ชุดที่ 2)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับไม่เกิน 100,000 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การบวก การลบ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แผนภูมิรูปภาพ และแผนภูมิแท่ง หน่วยการเ…

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 (ชุดที่ 1)***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 (ชุดที่ 1)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนไม่เกิน 100,000 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การบวก และการลบ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การคูณ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การหาร หน…
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.3 (วิชาคณิตศาสตร์)***

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.3 (วิชาคณิตศาสตร์)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับไม่เกิน 100,000 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การลบจำนวนที่มี…
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 - วิชาคณิตศาสตร์***

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 - วิชาคณิตศาสตร์*** ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 1 จำนวนไม่เกิน 100,000 ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 2 การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000 ข้อสอบมา…
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3(ปลายภาค) - วิชาคณิตศาสตร์***

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3(ปลายภาค) - วิชาคณิตศาสตร์*** ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 คณิตศาสตร์ ( ปลายภาค) - ชุดที่ 1 ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 คณิตศาสตร์  ( ปลายภาค ) - ชุดที่ 2 ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 คณิตศาสตร์ …
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 2)***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 2)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับไม่เกิน 1,000 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การบวก และการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน  100 หน่วยการเรียนรู้…

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.3 (วิชาคณิตศาสตร์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 การบวก ลบ คูณ หาร ระคน

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.3 (วิชาคณิตศาสตร์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 การบวก ลบ คูณ หาร ระคน Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.3 (วิชาคณิตศาสตร์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 แบบรูปและความสัมพันธ์

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.3 (วิชาคณิตศาสตร์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 แบบรูปและความสัมพันธ์ Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.3 (วิชาคณิตศาสตร์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 รูปเรขาคณิต

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.3 (วิชาคณิตศาสตร์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 รูปเรขาคณิต Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.3 (วิชาคณิตศาสตร์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 เงิน

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.3 (วิชาคณิตศาสตร์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 เงิน Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.3 (วิชาคณิตศาสตร์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 การหาร

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.3 (วิชาคณิตศาสตร์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 การหาร Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.3 (วิชาคณิตศาสตร์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การคูณ

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.3 (วิชาคณิตศาสตร์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การคูณ Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.3 (วิชาคณิตศาสตร์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การตวง

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.3 (วิชาคณิตศาสตร์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การตวง Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.3 (วิชาคณิตศาสตร์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การชั่ง

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.3 (วิชาคณิตศาสตร์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การชั่ง Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.3 (วิชาคณิตศาสตร์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เวลา

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.3 (วิชาคณิตศาสตร์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เวลา Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.3 (วิชาคณิตศาสตร์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การวัดความยาว ความสูง และระยะทาง

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.3 (วิชาคณิตศาสตร์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การวัดความยาว ความสูง และระยะทาง Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.3 (วิชาคณิตศาสตร์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การวิเครราะห์ และการนำเสนอข้อมูล

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.3 (วิชาคณิตศาสตร์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การวิเครราะห์ และการนำเสนอข้อมูล Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.3 (วิชาคณิตศาสตร์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100,000

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.3 (วิชาคณิตศาสตร์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100,000 Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.3 (วิชาคณิตศาสตร์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.3 (วิชาคณิตศาสตร์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000 Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.3 (วิชาคณิตศาสตร์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับไม่เกิน 100,000

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.3 (วิชาคณิตศาสตร์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับไม่เกิน 100,000 Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น
Subscribe Our Newsletter